پس از انجام جراحی بینی مدت زمانی که نیاز هست شخص استراحت کند چه مدتی است ؟

به مدت ۴۸ ساعت باید استراحت مطلق را داشت و همچنین مدت زمان دو هفته بهتر است از انجام حرکات و فعالیت سنگین ورزشی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین به مدت دو ماه از رفتن به استخر خودداری شود .