آیا بینی های گوشتی بعد از انجام عمل جراحی بینی به حالت اولیه خود باز میگردند ؟

در جراحی های بینی که در قدیم صورت میگرفت به علت تکنیک های قدیمی و با توجه به اینکه بیشتر به مسئله تکنیک برداشتن بافت بینی متمرکز بودند، نتیجه مطلبوی حاصل نمی شد. و همچنین امکان بازگشت وجود داشت. اما امروزه با توجه به تکنیک های به روز و جدید که جراحان انجام میدهند، امکان بازگشت بینی های گوشتی وجود ندارد و نتایج بسیار عالی و رضایت بخشی به عمل آمده .