آیا پس از جراحی بینی نیازی به تزریق آمپول می باشد؟ یا خیر ؟و کدام نوع از بینی ها ممکن است نیاز به تزریق آمپول داشته باشند ؟

تمامی بینی ها پس از جراحی نیازمند به تزریق آمپول نمی باشند و تنها بینی هایی که دارای پوست های ضخیمی می باشند (بینی های گوشتی ) نیاز به انجام تزریق دارند .