چرا باید بینی های گوشتی نیازمند تزریق باشند؟

در پاسخ به این سوال باید اظهار داشت که در بینی های گوشتی به دلیل اینکه مستعد تولید بافت اضافه در قسمت زیر پوست می باشد و این بافت های اضافه موجب می شوند درنواحی پشت بینی و نوک بینی این تورم ایجاد شود ، لذا ایجاد شدن این تورم موجب میشود که زیبایی پشت بینی از بین برود .